Атрибути релігійного культу

Сприяє розвитку певних основ культури - писемності, книгодрукування, мистецтва. Забезпечує охорону і роз- тя цінностей релігійної культури. Здійснювали передачу накопиченого спадщини від покоління до покоління

Легітімірую- ще-разлегіті- мірующая

Узаконює деякі громадські по- рядки, інститути (державні, полі- тичні, правові та ін.), Відносини, нор ми, зразки як належне (легітімірую- щая функція) або, навпаки, стверджує неправомірність якихось із них (разлегі- Тимир функція)

Сьогодні все частіше говорять про процес «ісламізації», який дуже суперечливий. З одного боку, відображає прагнення народів країн, що розвиваються звільнитися від залишків колоніалізму і західного впливу, з іншого - реалізація ісламських гасел руками екстремістів може принести людству незліченні лиха.

Триваюче распрост- поранення ісламу в ряді райо- новий Азії, Афрі1Сі, Індії, Далекого Восто1Са

Т е м а 16. Мистецтво

Мистецтво - центральна ланка естетичної культу- ри, особлива форма суспільної свідомості.

Існує ряд теорій походження мистецтва.

Походження мистецтва з по- требности при- чення уваги протівоположно- го статі. Іскусст- во виникає з душевного волне- ня, психіки, на- ходячи в з- стоянні конфлік- та, в моменти перетворення і перемикання енергії елементом тарних потягів на цілі високої творчої діяльності

Причини вознікнове ня спокуса- ства в по- требности расходова- ня челове- кому нерас- Гаяне у трудовій деятельнос- ти енергії, в необхід- мости тре ніровкі для усвое- ня соці альних ро- лей

Мистецтво - форма раз- особистих вказаних видів магії, впровадженої в повседнев- ву деятель- ність ще первісно го людини

Мистецтво - результат праці: корисні якості проізведён- них предме- тов стано -вятся об'єк єктом художест- венного на- слажденія

Мистецтво - практична діяльність челове- ка, спрямована на освоєння та створення естетичних цінностей. Мистецтво висловлює естетичне ставлення-ня до світу. Воно створює особливу реальність - художест- венную, в якій естетичне відображення світу, як правило, мало пов'язане з утилітарними потребами людини.

У суспільстві існують різні погляди на спокуса- ство.

Мистецтво - наслідування природі. «Природа - промінь- ший майстер форм»

Мистецтво - творче са мовираженіе особистості або знаково-символічна кон- цепция

Предмет мистецтва - людина, його відносини з навколишнім світом і іншими індивідами, а також життя людей в певних історичних умовах. Життя людей відбивається в мистецтві в усьому багато- чином у формі художніх образів, які, бу- Дучі результатом вимислу, тим не менш є отра- ням дійсності і завжди несуть на собі отпеча- ток реально існуючих предметів, подій і явищ. За допомогою художнього образу происхо- дит процес художнього узагальнення, виділення су- суспільних ознак пізнаваних предметів.

Форма буття мистецтва - художнє ви- ведення, має видову і жанрову визначеність і здійснюване в якості матеріального предме- та - знака, який передає людям певну ху- дожественного концепцію, що володіє естетичною цінністю.

Мистецтво як феномен культури поділяють на ряд видів, кожен з яких володіє специфічною мовою, своєю знаковою системою.

Різновид звичаю, від- Ліча особливої ​​ус тойчивость і спрямованість ними зусиллями людей з- зберігати незмінними успадковані від перед- дущіх поколінь форми поведінки

Моральні пра- вила

Концентрують і обобща- ють високі ідеали і суворі норми поведінки, які регулюють поведінку і свідомість людини в раз- особистих областях общест- кої життя

Распространяют- ся за межі од -ної громади. Ори ентіруют челове- ка на постійний моральний ви- бор, особистісне самовизначення

Розкладання родового ладу

З точки зору структури моралі, моральні требо- вання та подання приймають найрізноманітніші форми по відношенню до людини, надаючи регулятів- ве вплив на нього.

Схожі статті