Загальні положення про сплату митних платежів

Інформація про зміни:

2. Для цілей випуску товарів при сплаті митних зборів, податків у безготівковому порядку підтвердженням виконання обов'язку платника щодо сплати митних зборів, податків є надходження сум митних зборів, податків на рахунки, зазначені в статті 116 цього Закону, а при сплаті митних зборів, податків з використанням електронних терміналів, платіжних терміналів або банкоматів відповідно до частини 15 статті 116 цього закону таким підтвердженням є документ, сформований електро нним терміналом, платіжним терміналом або банкоматом, в тому числі в електронному вигляді, що підтверджує здійснення переказу грошових коштів на рахунки, зазначені в статті 116 цього Закону. З моменту формування зазначеного документа переказ грошових коштів, який здійснюється з метою сплати митних зборів, податків, стає безвідкличним.

3. Мита, податки вважаються сплаченими фізичними особами щодо товарів для особистого користування в порядку, встановленому міжнародним договором держав - членів Митного союзу.

4. На вимогу платника митних зборів, податків, а також осіб, зазначених у частині 1 статті 119. частині 5 статті 168 цього Закону, митні органи зобов'язані видати підтвердження сплати митних зборів, податків у письмовій формі, але не більше ніж за три календарних роки, що передують цій вимозі. Форма підтвердження сплати митних зборів, податків затверджується центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи. Митні органи не вправі вимагати у платника митних зборів, податків, а також у осіб, зазначених у частині 1 статті 119, частини 5 статті 168 цього Закону, підтвердження надходження коштів на рахунок Федерального казначейства або на рахунок, визначений міжнародним договором держав - членів Митного союзу. За письмовою заявою платника митних зборів, податків, а також осіб, зазначених у частині 1 статті 119. частині 5 статті 168 цього Закону, митний орган зобов'язаний сам надати відомості про надходження грошових коштів на рахунок Федерального казначейства або на рахунок, визначений міжнародним договором держав - членів Митного союзу.

5. Банком не стягується плата за обслуговування за операціями з перерахування сум митних платежів, пені, відсотків з рахунку платника митних зборів, податків у банку на рахунки, зазначені в статті 116 цього Закону.

У випадках, коли для цілей обчислення митних зборів, податків, в тому числі визначення митної вартості товарів, потрібно зробити перерахунок іноземної валюти, застосовується курс іноземної валюти до валюти Російської Федерації, встановлений Центральним банком Російської Федерації і діючий на день реєстрації митної декларації. якщо інше не встановлено митного законодавства Митного союзу і (або) законодавством Російської Федерації про митну справу.

1. У випадках, коли для придбання товарами, умовно випущеними на території Російської Федерації відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання. статусу товарів Митного союзу потрібно сплата митних зборів, податків (підпункти 1 і 3 пункту 1. пункт 5 статті 200 Митного кодексу Митного союзу), така сплата може здійснюватися декларантом (його правонаступником) або іншою особою, яка має ці товари перебувають в законному володінні.

2. Сплата зазначених у частині 1 цієї статті сум митних зборів, податків проводиться на підставі заяви осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, поданого до митного органу, який виробляв умовний випуск товарів, із зазначенням номера митної декларації. по якій здійснювався умовний випуск товарів, і реквізитів платіжного документа, за яким сплачено митних зборів, податків.

3. Що стосується товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 1 статті 200 Митного кодексу Митного союзу, митні збори, податки сплачуються в розмірі сум, обчислених в митній декларації. по якій проводився умовний випуск товарів, і не сплачених у зв'язку з наданням пільг зі сплати митних зборів, податків.

4. Що стосується товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 1 статті 200 Митного кодексу Митного союзу, митні збори сплачуються в розмірі різниці сум ввізних митних зборів, обчислених за ставками ввізного мита, встановлених Єдиним митним тарифом. і сум ввізних митних зборів, сплачених при випуску товарів.

5. Зазначені в частині 1 цієї статті мита, податки підлягають сплаті на рахунки, визначені частинами 1. 3 - 7 статті 116 цього Закону.

6. З сум митних зборів, податків, що підлягають сплаті відповідно до частини 1 цієї статті, пені не нараховуються і не сплачуються.

2. Відсотки сплачуються в таких розмірах:

1) за надання відстрочки або розстрочки сплати митних зборів, податків відсотки нараховуються на суму митних зборів, податків, строк сплати яких був змінений, виходячи із ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, що діє в період з дня, наступного за днем ​​випуску товарів, за день припинення обов'язки зі сплати митних зборів, податків;

2) у випадках, передбачених пунктом 5 статті 250. пунктом 3 статті 251. пунктом 2 статті 263. пунктом 2 статті 276. пунктом 3 статті 284 та пунктом 2 статті 291 Митного кодексу Митного союзу і статтею 288 цього Закону, відсотки нараховуються на суму що підлягають сплаті митних зборів, податків виходячи зі ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, що діє в установлений період, якщо інше не передбачено пунктом 3 цієї частини;

3) в разі приміщення тимчасово вивезеного природного газу під митну процедуру експорту відсотки, передбачені пунктом 2 статті 291 Митного кодексу Митного союзу, нараховуються на суму належних до сплати митних зборів виходячи із ставки 0 відсотків.

3. Відсотки сплачуються не пізніше дня, наступного за днем ​​припинення обов'язки зі сплати митних зборів, податків.

4. Сплата, стягнення та повернення відсотків здійснюються в порядку, передбаченому Митним кодексом Митного союзу і цим Законом стосовно сплати, стягнення та повернення відповідно митних зборів і податків.