Сутність інвестиційного акселератора

3. ВЗАЄМОДІЯ мультиплікатор І АКСЕЛЕРАТОРА

4. ЕФЕКТ мультиплікатора-АКСЕЛЕРАТОРА

Інвестиції (капіталовкладення) визначають процес розширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, зведення житлових будинків, будівництво доріг, а, отже, і створення нових робочих місць залежать від процесу інвестування або реального капіталоутворення.

Джерелом інвестицій є заощадження.

Концепція мультиплікатора-акселератора допомагає усвідомити проблеми рівноваги, пов'язані з відповідністю між інвестиціями і заощадженнями.

Книга вийшла в світ в 1947 р і викликала фурор серед економістів, так як містила вичерпний виклад буквально всіх розділів економічної теорії, перекладене на мову математики. Як показує практика, між темпом зростання інвестиційних витрат і зміною обсягу сукупного випуску існує тісний зв'язок. Припущення, згідно з яким бажаний обсяг капіталу являє собою постійну частку випуску, лягло в основу моделі інвестиційного акселератора.

1. Сутність інвестиційного акселератора

Одним з перших, хто звернув серйозну увагу на ефект інвестиційного акселератора, був американський економіст Джон Моріс Кларк, активно вивчав проблеми економічних циклів. Кларк вважав, що зростання попиту на предмети споживання породжує ланцюгову реакцію, що веде до багаторазових збільшенням попиту на обладнання і машини. Ця закономірність, що була, на думку Кларка, ключовим моментом циклічного розвитку, була визначена ним як "принцип акселерації" або як "ефект акселератора".

Для розуміння ефекту інвестиційного акселератора використовують коефіцієнт капіталомісткості. Підприємці намагаються підтримувати на бажаному рівні співвідношення капітал / готова продукція. На макроекономічному рівні коефіцієнт капіталомісткості виражається співвідношенням капітал / дохід, тобто K / Y. Різні галузі економіки відрізняються неоднаковим рівнем капітального коефіцієнта. Так, він високий в суднобудуванні, де для випуску одиниці готової продукції потрібні великі витрати основного капіталу. Набагато нижче він в галузях легкої промисловості. Зміна в обсягах продажів готової продукції спричинить за собою і необхідність змін інвестицій в основний капітал, для того, щоб коефіцієнт капіталомісткості залишався на бажаному рівні.

При розгляді принципу акселерації нас цікавлять, перш за все, чисті інвестиції. Чисті інвестиції не можуть бути будь-якої величини. Оскільки валові інвестиції в масштабі національної економіки не можуть приймати від'ємних значень, максимальною межею, якого можуть досягти негативні чисті інвестиції, є величина амортизації.

Економісти при побудові моделі інвестиційного акселератора походять від певного лага (тимчасового запізнювання) в реакції економічних агентів, які здійснюють інвестиції, на збільшення обсягу продажів або росту реального ВВП. Дійсно, важко уявити, щоб нові фабрики і заводи будувалися негайно у відповідь на зростання річного обсягу продажів. Навіть якщо підприємець відрізняється надзвичайною швидкістю реакції, він спочатку розпродасть запаси готової продукції, прорахує різні варіанти інвестиційних проектів і лише потім здійснить інвестиції.

Таким чином, інвестиційний акселератор можна уявити математично у вигляді відношення інвестицій періоду t до зміни споживчого попиту або національного доходу в попередні роки:

де V - акселератор; J - чисті інвестиції в період t - рік, коли були здійснені інвестиції; Y - споживчий попит, дохід або реальний ВВП; t-1 і t-2 - попередні роки.

Важливу роль в економічній теорії відіграє концепція мультиплікатора. У перекладі мультиплікатор означає «множник» (multiplication - множення, збільшення; multiplier - множник, коефіцієнт). Інвестиційний мультиплікатор множить, підсилює попит в результаті впливу інвестицій на зростання доходу.

Спочатку ефект мультиплікації може бути показаний на при-міру збільшення зайнятості при організації громадських ра-бот. При розширенні громадських робіт зростання числа зайнятих виявляється більш значним, ніж збільшення числа робіт-ників, безпосередньо залучених до громадських робо-там. Наприклад, робітники, найняті для спорудження шосейних доріг, збільшуючи попит на споживчі товари, «викликаючи-ють» тим самим додаткову зайнятість у галузях, спеці-алізірующіхся на випуску цих товарів у «вторинному» сек-торі. У свою чергу зростання доходів та споживання цієї групи робітників зажадає розширення виробництва предметів споживання в суміжних галузях - «третинному» секторі. Утворюють-щаяся таким чином ланцюгова зв'язок поширюється (по уби-вающей) і на інші сектори. Ефект мультиплікації буде залежати від величини «початкового» імпульсу.

Мультиплікатор показує, як впливає приріст інвестицій (державних і приватних) на приріст випуску (і доходу).

Мультиплікатор допомагає «відчути» ефект государ-ственного стимулювання. Якщо держава найняла робітників, доходи яких виростуть на 1 млн. Дол. То сукупний дохід у суспільстві зросте на велику суму. Це станеться, по-перше, тому що існує взаємозв'язок між галузями. Приріст доходів під впливом збільшення інвестицій породжує це-нирку міжгалузевих взаємозв'язків, яка в підсумку викликає зростання виробництва, а значить, і доходу. По-дру-яких, приріст доходу, який виник від збільшення обсягу інвестицій, ділиться на особисте споживання і заощадження. Чим вище частка споживання С, тим сильніше діє Мультипла-катор. Мультиплікатор і приріст споживання (гранична схильність до споживання - МРС) знаходяться в прямій пропорційній залежності. Мультиплікатор і приріст заощаджень (гранична схильність до заощадження - МРS) знаходяться в зворотній пропорційній залежності.

Формула мультиплікатора виходить із відомого по-розкладання, згідно з яким дохід Y дорівнює сумі потребле-ня C і заощаджень S. Якщо прийняти, що Y = 1, то C + S = 1. Оскільки мультиплікатор показує, якою мірою увеличи-ється (приростає) дохід під впливом накопичення, то коефіцієнт мультиплікації KM може бути виражений як одиниця, поділена на граничну схильність до Збережемо-нию:

Схожі статті