Шпаргалка 56 (правовий статус господарських товариств

Господарські товариства - це організації, створювані одним або кількома особами шляхом об'єднання (відокремлення) їхнього майна для ведення підприємницької діяльності. Господарські товариства належать до числа так званих «Об'єднань капіталів».

Господарські товариства - родове поняття, що означає кілька самостійних видів комерційних юридичних осіб. Вони можуть бути створені у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю.

Загальним для цих форм є те, що їх статутний капітал поділяється на частки. Саме це відрізняє господарські товариства від інших комерційних організацій.

Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане господарським товариством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності.

Види господарських товариств:

- повне товариство - це товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язанням всім майном, яке їм належить;

- командитне товариство - це товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язанням всім майном (повними учасниками), є один або кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків , пов'язаних з діяльністю товариства, в межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участь ті в діяльності товариства.

- товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого розділений на частини, які встановлюються статутом. При цьому учасники ТОВ не несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. А учасники ТОВ, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в рамках вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

- Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, статутний капітал якого розділений на певну частину акцій однакової номінальної вартості. При цьому акціонери не несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості акцій, які їм належать. А акціонери, які не повністю оплатили акції, у встановлених статутом випадках, відповідають за зобов'язаннями товариства в рамках неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Господарські товариства є організації, що створюються одним або кількома особами шляхом об'єднання і відокремлення частини їх майна для ведення підприємницької діяльності. Тут гарантією прав кредиторів є майно юридичної особи (зокрема, його статутний капітал), оскільки тільки за рахунок нього, а не за рахунок майна засновників, можуть бути задоволені вимоги кредиторів товариства. Таким чином, в господарські товариства ступінь відокремлення майна (і, як наслідок, майнової відповідальності) юридичної особи від майна засновників істотно вище, ніж в господарських товариствах. Це пояснює їх зручність як форми організації підприємницької діяльності та широке поширення в сучасному обороті.

Характеризуючи мову як систему, необхідно визначити, з яких елементів він складається. У більшості мов світу виділяються наступні одиниці: фонема (звук), морфема, слово, словосполучення і пропозиція. Одиниці мови неоднорідні за своєю будовою: прості (фонеми) і складні (словосполучення, речення). При цьому більш складні одиниці завжди складаються з більш простих.

Найпростіша одиниця мови - це фонема, неподільна і сама по собі.

Схожі статті