Го-лос виникає у че-ло-ве-ка як за-щит-ний реф-лекс - журнал

Го-лос виникає у че-ло-ве-ка як за-щит-ний реф-лекс - журнал

Крик з'являється у новонародженого як вроджений захисний рефлекс. Виявляється він вході раз-дра-же-ні-я під-кор-ко-во-го ре-че-по-го цент-ра. І тільки цей перший крик, на думку вчених, є реф-лек-тор-ним яв-ле-ні-му і не означає сигнал дитини до чого-небудь.

Саме перший крик новонародженого називають пер-вим по-каль-ним про-яв-ле-ням ре-бен-ка.

Незабаром на основі це-го реф-лек-са за допомогою створення ціп-них умовах а-а-реф-лек-тор-них ре-ак-цій з'являється раз-го-злодій-ний, а також пев-чес-кий го-лос людини.

В ході он-то-ге-ні-за, тобто ін-ді-ві-ду-аль-но-го раз-ві-ку людини від опло-дотво-ре-ня яйцеклітини до смер-ти, цей перший крик народженої дитини ме-ня-ет-ся по Тембе-ру, си-ле, про-тя-дружин-ніс-ти і ви-со-ті. Крім того, так-же створюється його кому-му-ні-ка-тив-ва спрямованість.

Так, в пер-ші зо три не-де-ли після народження ре-бе-нок з-да-ет три кри-ка, які раз-ли-ча-ють-ся функ-ци-о-наль-но і струк -тур-но.

На першому місці - голодний крик. Далі - крик болю, і третій вид крику - крик втрати чого-небудь.

На третину-їй не-де-ле жит-ні людини виникає но-вий вид сиг-нал. Йдеться про крик оди-но-чесних-ва і тос-ки. Також з'являється крик при-лу-че-ня вни-ма-ня, ко-то-рий вперше відштовхується не так від фі-ЗіО-ло-гі-чес-ких по-треб-ніс-тей дитини, як від його зі -ці-аль-них потреб.

Уже в 3-4 ме-ся-ца життя людини в процесі по-ка-ли-за-ції з'являються го-ло-со-ші про-яв-ле-ня між-лич-ність-них відносин з дорослими-ли -ми людьми.

Ре-бе-нок ак-тив-но об-ра-щает вни-ма-ня на го-лос тих, які його окру-жа-ю-т, і намагається аде-кВат-но відповідати на мі-мі-ку , а також тон го-ло-са дорослих. Дитина вже робить по-пит-ку вос-про-з-ве-сти посміхаючись-ку і по-ка-ли-за-цію.

Протягом перших 6 ме-ся-ців життя у дитини стій-ко збіль-ли-чивается го-ло-со-вая ак-тив-ніс-ть. Наибо-леї еф-ФЕК-тив-ний при третьому сти-му-ля-ції го-ло-со-вої ак-тив-ніс-ти - про-ще-ня дорослими-ли-ми людьми.

Експерти називають «гу-ле-ня» дуже важ-ним мо-мен-том фор-ми-ро-ва-ня ре-че-по-го ди-ха-ня.

Про-процес осягнення голосової ін-те-на-ци-й у ре-бен-ка з'являється вже на ста-дії «гу-ле-ня».

Під кінець пер-по-го го-да жит-ні дитини на базі ін-те-на-ци-он-ної сис-те-ми голосового вираження дорослими-лих особливо активно проходить засвоєння сис-те-ми зву-ків ре -чи.

Ін-то-на-ція по-про-са у дитини з'являється лише на вто-ром го-ду жит-ні.

У цьому віці ре-бенок раз-ві-ва-ет- розумі-ня мо-ду-ли-ро-ва-ть го-ло-сом раз-ні емо-ції.

Також в цей період спостерігається рез-кий зростання усіляких зву-ко-со-че-та-ний ле-пет-ної ре-чи з по-сле-ду-ю-щим по-яв-ле-ням пер-вих слів .

Навігація по публікаціям

Схожі статті